Grundskolen

En grundskole med elever fra 6. klasse til 10. klasse

På Vædderbo har vi en intern skole, som henvender sig til elever, der på indskrivningstidspunktet ikke kan inkluderes i folkeskolen. Skolen har et lille og tæt undervisningsmiljø, hvor den enkelte unge er i centrum. Vi har et tæt samarbejde med opholdsdelen, sådan at vi arbejder ensrettet med den unges problemstillinger og målsætninger. Vi har stor erfaring i forhold til undervisning af denne målgruppe, og i at rumme de unge med de udfordringer, som de har med sig, både faglig, social og personlig.
Målgruppen er karakteriseret ved at have en skolehistorik med mange skift, hvilket fordrer et særligt anerkendende og støttende læringsmiljø med mulighed for vidtgående, kompenserende specialundervisning. Vi tilrettelægger og afstemmer undervisningen og vejledningen, så det passer præcist til den enkeltes helt særlige behov

Vi ønsker:

  • At skabe et undervisningsmiljø, hvor faglighed og rummelighed (forstand og forståelse) vægtes lige højt, hvor lærerens selvrefleksion og det relations – skabende arbejde kontinuerligt er i fokus.
  • At støtte individuelle mønsterbrydningsprocesser for derigennem at udvikle elevernes evne til, på egen hånd, at skabe et udbytterigt voksenliv.
  • At støtte den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling med henblik på, at kunne modtage undervisning i et ordinært skoletilbud på sigt.
  • At skabe rammer for indlæring som en del af Vædderbos samlede behandlingstilbud med fokus på udvikling af den enkelte elevs evne til emotionel og social selvregulering.
  • At forstå mennesker som værende ligeværdige men ikke ligestillede.
  • At den unge får strategier til at blive en del af et socialt netværk.
  • At den unge udvikler sociale kompetencer og deltager i fritidsaktiviteter.

På Vædderbos Skole undervises der på mindre hold, maksimalt 7 elever på et hold. Kan eleven på indskrivningstidspunktet ikke udholde at være i et mindre fællesskab, kan vi tilbyde et skoleforløb, som starter med;

  • Undervisning i hjemmet
  • Eneundervisning
  • Gradvis optrapning og inkludering i et mindre fællesskab.

Der undervises i hele fagrækken og vores undervisning tager udgangspunkt i en i forvejen udarbejdet elevplan. Al undervisning vil tage udgangspunkt i det, på indskrivningstidspunktet, faglige niveau. Dog er det vores erfaring, at mange elever ikke er aktuelt beskrevet ud fra en skolefaglig sammenhæng. Vi vil derfor altid starte med at teste eleven ud fra faglige diagnosticerende standardtests i dansk og matematik (RM, TL, SL). Alle elever, som på indskrivningstidspunktet er 9. eller 10. klasse, vil blive tilmeldt afgangsprøverne.

Formålet med grundskolen

Formålet er at give eleverne en undervisning, der opfylder kravene i Folkeskoleloven, og som på sigt sætter eleverne i stand til at modtage undervisning i et ordinært skoletilbud.

Det tilstræbes i alle skolens aktiviteter at følge Undervisningsministeriets retningslinjer for undervisning, herunder Folkeskolelovens formålsparagraf.

Vædderbos skole underviser i hele fagrækken og er en eksamensskole.

Skolen henvender sig til elever, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Under hensyntagen til de særlige problemstillinger vores elevgruppe har, vil vi ligeledes tilstræbe at følge henholdsvis trinmål og slutmål for de enkelte fag. Al undervisning vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i disse overordnede, langsigtede mål.

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.